Vacature commercieel medewerker

Voor onze actuele vacatures zie onze vacature-pagina

Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN SPEKKING BV (WEBSHOP)

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 • "Spekking": Spekking BV, gevestigd te Belfeld en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 63692872 dan wel aan haar gelieerde ondernemingen;
 • "product" of "producten": de door Spekking aangeboden of geleverde  producten voor infra- , veeg- en riooltechniek, producten voor industriële reinigingstechniek alsmede aanverwante industrie, bosmaaier toebehoren en/of andere zaken;
 • "dienst" of "diensten": door Spekking geleverde diensten, waaronder de voorraad service en de afhaal- en bezorgdiensten;
 • "klant": de (potentiële) afnemer van de producten en/of diensten van Spekking;
 • "consument": een klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 • "zakelijke klant": een klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Spekking en op alle met Spekking gesloten overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de (potentiële) klant gehanteerde voorwaarden.
   

Artikel 2 Aanbiedingen, orders en overeenkomsten

 • Alle aanbiedingen van Spekking zijn vrijblijvend. Orders en acceptaties van aanbiedingen door de klant zijn onherroepelijk.
 1. Een overeenkomst tussen Spekking en de klant komt tot stand nadat de klant alle door Spekking gevraagde gegevens heeft verstrekt en Spekking de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen.
 2. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden Spekking niet alleen indien deze door een vertegenwoordigingsbevoegde medewerker schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Onjuistheden in de orderbevestiging van Spekking dienen binnen 5 dagen na de datum van de orderbevestiging schriftelijk aan Spekking te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en de klant daaraan gebonden is.

 

Artikel 3 Informatie en conformiteit

 1. Opgaven van Spekking betreffende prestaties, afmetingen en andere eigenschappen gelden bij benadering en zijn vrijblijvend.
 2. Afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, reclamemateriaal, aanbiedingen en de op de website(s) van Spekking opgenomen informatie, in welke vorm dan ook, binden Spekking niet.
 3. Indien de door de klant bestelde producten bestemd zijn voor gebruik buiten Nederland dient de klant zich er van te vergewissen dat de producten en de daarbij horende verpakkingen, handleidingen e.d. voldoen aan alle in het land van bestemming daaraan gestelde voorschriften. Het gebruik van de producten en de conformiteit met de bepalingen van overheidswege is voor risico van de klant.

 

Artikel 4 Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de producten en de vormgeving daarvan, en met betrekking tot alles wat Spekking ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen handleidingen, verpakkingen, catalogi en afbeeldingen, komen toe aan Spekking.
 2. Het is de klant niet toegestaan om enige aanduiding omtrent octrooien, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten te verwijderen of te wijzigen. Het is de klant verboden om merken, logo's en/of afbeeldingen van de producten te gebruiken in of ten behoeve van reclame-uitingen voor producten van derden.
 3. De klant mag de producten uitsluitend aanbieden, verkopen en leveren onder het merk, het logo en de verpakking die Spekking dan wel haar leverancier aan de producten heeft toegekend.
 4. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website(s) van Spekking, de vormgeving daarvan en de op de website(s) van Spekking opgenomen beschrijvingen, afbeeldingen, foto's, videoclips en andere informatie, in welke vorm dan ook, komen toe aan of zijn in licentie verkregen door Spekking of een aan Spekking gelieerde onderneming en mogen zonder toestemming van Spekking niet worden gebruikt.

 

Artikel 5 Prijzen

 1. De door de klant verschuldigde (koop)prijs en bijkomende kosten voor vervoer, BTW, (garantie)verzekering en eventuele andere kosten of toeslagen, worden duidelijk in de orderbevestiging en factuur van Spekking vermeld.
 2. De op de website van Spekking vermelde prijzen zijn vrijblijvend en gelden onder voorbehoud van wijzigingen.
   

Artikel 6 Levering

 1. Opgegeven levertijden gaan in zodra Spekking de door de klant verschuldigde koopprijs en eventuele bijkomende kosten op haar bankrekening heeft ontvangen. Levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van levertijd verplicht Spekking niet tot schadevergoeding en geeft de klant niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten.
 2. Een consument is, naast de hierna in artikel 12 genoemde mogelijkheid, gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre Spekking niet binnen 30 dagen na de aanvankelijk opgegeven of overeengekomen levertijd uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven. Spekking is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.
 3. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door Spekking benodigde zaken. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door Spekking benodigde zaken vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
 4. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, vindt levering plaats Ex Works (Incoterms 2010). Spekking regelt het transport naar de klant, maar het vervoer vindt plaats voor rekening en risico van de klant. Het risico van de producten gaat bij de levering over op de klant.
 5. De klant is verplicht om de producten meteen na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen. Op het moment van aflevering gaat het risico over op de klant.
 6. Mocht een door de klant besteld product niet (meer) althans niet binnen een redelijke termijn leverbaar zijn dan zal Spekking indien dit redelijkerwijs mogelijk is een aan het bestelde product gelijkwaardig product voor dezelfde prijs leveren.
 7. Indien de klant de producten niet in ontvangst neemt dan wel deze niet komt/laat afhalen, worden deze zolang Spekking dat wenselijk acht voor rekening en risico van de klant opgeslagen. Spekking heeft in dit geval te allen tijde de bevoegdheid om hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, een en ander onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.
 8. Spekking is niet verplicht om een verzoek van de klant tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat Spekking daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant.
 9. Spekking is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.
 10. Levering van reserveonderdelen geschiedt, indien niet schriftelijk anders overeengekomen is, steeds onder rembours.

 

Artikel 7 Overmacht

 1. Indien Spekking door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en kan zij dientengevolge niet langer worden gehouden aan enige levertijd. De klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
 2. Onder overmacht zijn mede te verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, werkstakingen, brand, wateroverlast, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van invoer/uitvoer, door Spekking onvoorziene problemen bij productie of transport en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Spekking afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Spekking zijn ingeschakeld.
 3. Indien sprake is van een overmachtsituatie is Spekking bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmachtsituatie langer dan 6 weken duurt, is ook de klant bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.
 4. Indien Spekking bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 8 Garantie en reclame

 1. Spekking staat in voor de deugdelijkheid van de geleverde producten en diensten in overeenstemming met wat de klant op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten en in overeenstemming met de voorwaarden van de bij het product behorende fabrieksgarantie. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in een door Spekking geleverd product als gevolg van fabricage- en/of materiaalfouten, dan zal zij het product in overeenstemming met de voorwaarden van de fabrieksgarantie (laten) herstellen of geheel of gedeeltelijk vervangen.
 2. De garantie geldt gedurende de periode van de voor het product geldende fabrieksgarantie en uitsluitend op vertoon van de originele factuur van Spekking.
 3. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, het niet in acht nemen van de voorschriften uit de handleiding, onoordeelkundig gebruik, reparatie- of andere werkzaamheden door derden of door de klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spekking. Voor (schade als gevolg van) deze gebreken is Spekking niet aansprakelijk.
 4. Gebruikte machines en apparaten worden verkocht "zoals gezien". Voor gebruikte machines en apparaten geldt geen  garantie.
 5. De klant dient de geleverde producten meteen na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten en transportschade dient bij aflevering op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de vrachtbrief dan wel afleverbon dwingend bewijs tegen de klant opleveren van het feit dat de juiste hoeveelheid producten zijn ontvangen en dat deze producten vrij van transportschade zijn ontvangen.
 6. De klant dient eventuele klachten over de producten of diensten binnen bekwame tijd na ontdekking bij Spekking in te dienen. Onder bekwame tijd wordt verstaan een periode van 30 dagen nadat de klant het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Het niet-tijdig reclameren leidt tot het verlies van rechten op herstel, ontbinding en/of (schade)vergoeding.
 7. Indien de klant reclameert is hij verplicht Spekking de gelegenheid te bieden om een inspectie uit te voeren om de tekortkoming vast te stellen. De klant is verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van Spekking te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.
 8. Retourzending aan Spekking van verkochte producten, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Spekking, met opgave van het door Spekking toegekende retournummer en uitsluitend op basis van een retouraanvraag in overeenstemming met de op de website van Spekking beschreven retourprocedure. Bij een retouraanvraag dient de klant alle in de retourprocedure beschreven gegevens te verstrekken. Spekking behoudt zich het recht voor om retouraanvragen niet te honoreren. Verzending of transport en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de klant. De producten blijven te allen tijde voor risico van de klant. Spekking zal de door haar goedgekeurde transport- of verzendkosten vergoeden indien komt vast te staan dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Spekking.
 9. De klant dient eventuele onjuistheden in facturen van Spekking binnen 5 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Spekking mede te delen, bij gebreke waarvan de klant geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.
 10. Reclamaties schorten de betalingsverplichtingen van de klant niet op.
 11. Na constatering van een tekortkoming in een product is de klant verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik en verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.
 12. Deze garantiebepalingen gelden voor de consument naast de rechten die de consument op grond van de wet heeft en indien en voor zover daarvan mag worden afgeweken.
 13. Voor reparatie gelden afzonderlijke reparatievoorwaarden. In zoverre Spekking deze niet toepast, behoudt Spekking zich het recht voor om gehele betaling van de reparatiekosten te verlangen voorafgaand aan het uitleveren van de reparatiegoederen.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Buiten het bepaalde in artikel 8 heeft de klant geen enkele aanspraak op Spekking wegens gebreken in of met betrekking tot de door Spekking geleverde producten of diensten.
 2. Spekking is nimmer aansprakelijk voor persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (gederfde inkomsten, stagnatieschade,  e.d.) en iedere andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Spekking.
 3. Alle op de website(s) van Spekking gegeven adviezen of gedane mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Spekking te leveren producten of diensten zijn geheel vrijblijvend en worden zonder enige garantie gegeven. Voor enige directe of indirecte schade voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering is Spekking niet aansprakelijk.
 4. In alle gevallen waarin Spekking gehouden is tot betaling van schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde (exclusief BTW) van de geleverde producten of diensten in verband waarmee schade is veroorzaakt. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Spekking, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
 5. Iedere vordering op Spekking, tenzij deze door Spekking is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
 6. Deze aansprakelijkheidsbepalingen gelden voor de consument naast de rechten die de consument op grond van de wet heeft en indien en voor zover daarvan mag worden afgeweken.

 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 1. Spekking behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren producten voor, totdat haar vorderingen ter zake van de geleverde en te leveren producten geheel door de klant zijn voldaan, waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een of meer overeenkomsten.
 2. Indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is Spekking gerechtigd de haar toebehorende producten op kosten van de klant te (doen) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.
 3. De klant is niet gerechtigd de nog niet betaalde producten te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.  Door dit beding wordt de overdraagbaarheid van de vorderingsrechten van de klant uitgesloten als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
 4. De klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Spekking te bewaren.
 5. De klant komt jegens Spekking geen retentierecht op de door Spekking geleverde producten toe.

 

Artikel 11 Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van de producten vóór levering te geschieden en uitsluitend op de door Spekking aangegeven wijze.
 2. Spekking heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen.
 3. Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de klant zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van gelijk 1% rente per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.
 4. Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de klant. Voor de zakelijke klant bedragen de buitengerechtelijke incassokosten ten minste 15% van het te innen bedrag met een minimum van EUR 250,-. Voor de consument zullen de buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het Besluit Vergoeding van Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).
 5. De klant doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.
 6. Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, alsmede indien de Klant in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de klant wordt gelegd, in liquidatie treedt of wordt ontbonden. Indien een van bovengenoemde situaties intreedt, is de klant gehouden Spekking hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 7. Door de klant gedane betalingen komen eerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna in mindering op de vorderingen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de betaling betrekking heeft op een andere vordering en/of latere factuur.

 

Artikel 12 Annulering en bedenktijd

 1. Een zakelijke klant mag de koop van producten niet annuleren. Indien een zakelijke klant een koop toch annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten, de winstderving en andere schade van Spekking, te vermeerderen met BTW, aan Spekking te vergoeden. De winstderving wordt vastgesteld op tenminste 20% van de afgesproken verkoopprijs.
 2. Een consument mag de met Spekking gesloten overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na ontvangst van de producten ontbinden. De genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Spekking mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 3. Indien de consument van deze ontbindingsmogelijkheid gebruik maakt, dient hij dat volgens de op de website van Spekking beschreven procedure en middels het daartoe bestemde modelformulier aan Spekking te melden.
 4. Het door de consument betaalde aankoopbedrag zal binnen 14 dagen na ontbinding en ontvangst van de producten aan de consument worden terugbetaald, onder aftrek van de in de retourprocedure beschreven administratiekosten. Spekking is niet verantwoordelijk voor de verwerkingstijden die banken bij de afhandeling van terugbetalingen hanteren.
 5. Spekking is gerechtigd om geretourneerde producten die niet meer verkeren in de staat waarin deze aan de consument zijn geleverd, dus inclusief originele verpakking, handleidingen en garantiebewijzen, te weigeren en om een eventuele waardevermindering en/of retourverzendkosten op het terug te betalen bedrag in mindering te brengen.

 

Artikel 13 Verplichtingen voor de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om eventueel de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat ook in een winkel zou mogen doen.

 

Artikel 14 Privacy en veiligheid

 1. Spekking respecteert de privacy van de klant. Spekking zal de persoonsgegevens van de klant verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van Spekking is in te zien. De klant stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de klant hanteert Spekking passende beveiligingsmaatregelen.

 

Artikel 15 Slotbepalingen

 1. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Spekking en de klant zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.
 2. De plaats van uitvoering van de overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar Spekking is gevestigd.
 3. Op alle overeenkomsten die door Spekking worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht, met inbegrip van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980), van toepassing.
 4. Bij onenigheid over de uitleg van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.
 5. Alle geschillen tussen Spekking en de klant zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Limburg, Nederland, tenzij een andere rechter op grond van dwingend recht voor een geschil met de consument bevoegd is. In afwijking hiervan is Spekking bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de klant te wenden. indien die woonplaats/vestigingsplaats buiten Nederland ligt.

 

 

Versie april 2018